اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱

اخبار دانشگاه

news
چهارشنبه 13 اسفند 1399

کارگاه آموزشی آداب معاشرت در محیط کار

برگزاری کارگاه آموزشی آداب معاشرت در محیط کار توسط سرکار خانم دکتر جمشیدیان مدیر گروه روانشناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه سپاهان.