واحد انتشارات مؤسسه

به منظور ساماندهي وحمايت از فعاليت دانشجویان و اساتید و قانونمند كردن اين گونه فعاليتها، نهادينه ساختن فضاي آزادانديشي نقد و گفت وگوي سازنده و همچنين ايجاد فرصت هاي فراگير مهارتهاي روزنامه نگاري وارتقاي سطح دانش عمومي و تخصصي این واحد در موسسه راه اندازی شد .

شرح وظايف واحد نشريات :
1- صدور مجوز انتشار نشريه و پيگيري بررسي صلاحيت متقاضيان در كميته نظارت بر نشريات.
۲- بررسي كلاس هاي آموزشي ويژه مديران مسئول و اعضاي هيأت تحريريه نشريات.
۳- بررسي سطح نشريات مطابق با طرح طبقه بندي نشريات و ارائه خدمات مطابق با درجه نشريه.
۴- ارتباط و هماهنگي جلسات كميته ناظر بر نشريات.
۵- ارتباط و هماهنگي با صاحبان امتياز، مديران مسئول نشريات دانشجويي و سر دبيران در برگزاري نشست مطبوعاتي.
۶- تهيه فرم هاي مورد نياز مربوط به نشريات(فرم تقاضاي انتشار، فرم صدور و مجوز چاپخانه و ...، فرم انتشار نشريات، فرم رده بندي.)
۷- تشكيل پرونده و صدور مجوز جهت نشرياتي كه تأييد صدور مجوز انتشار خود از كميته نظارت بر نشريات دريافت نموده اند.
۸- پيگيري شكايات و ارسال آن به كميته نظارت بر نشريات جهت بررسي.
۹- ارتباط و هماهنگي با مسئول چاپخانه دانشگاه و نظارت بر امور چاپ نشريات.
۱۰- برگزاري جلسات انتخابات نمايندگان مديران مسئول در كميته نظارت بر نشريات و شوراي مركزي ناظر.
۱۱- اطلاع رساني به موقع جهت شركت مديران مسئول در همايش ها، مسابقات، جشنواره ها و تهيه در آرشيو نشريات.
۱۲- توزيع نشريات منتشر شده جهت استحضار اعضاي كميته نظارت، شوراي مركزي ناظر وهماهنگي واحد هاي ذيربط.
۱۳- مستند سازي اطلاعات و تهيه گزارش هاي مربوطه.
۱۴- كد بندي و سال بندي نشريات.
۱۵- به روز رساني آرشيونشريات.
۱۶- تغيير اطلاعات جامع نشريات.
۱۷- به روز رساني اطلاعات جامع.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای مؤسسه آموزش عالی سپاهان محفوظ می‌باشد.

Programming & SEO By Omid Doosti And Ali Yousefi


ای نماد سپاهان